Skip to main content

Professionele ondersteuning

in onderwijs vraagstukken

Suzanne Parent Advies biedt maatwerk, vraagt door, met aandacht en respect voor de eigenheid van uw school, organisatie en mensen die er werken.

Mijn aanbod, o.a.

Governance

Wat is onze opdracht als bestuur, als Raad van Toezicht, als medezeggenschapsraad, hoe vullen we onze rollen in en hoe kunnen we vanuit onze rol daadwerkelijk een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de organisatie en de leerlingen? Reuze interessante vraagstukken die ik graag samen met u oppak.

Bestuurlijke vernieuwing in het onderwijs en de relatie tussen besturen en dat wat er op school gebeurt heeft altijd mijn bijzondere interesse gehad. Het vinden van een goede balans tussen goed bestuur, intern toezicht en medezeggenschap is daarin bijvoorbeeld een mooi thema. Ik ondersteun graag in het denken daarover en bij het doorvoeren van veranderingen.

Aanbod governance:

 • Voorlichting en workshops over governance aan schoolbesturen, toezichthouders en medezeggenschapsraden;
 • Begeleiding bij het vorm geven aan "good governance" na een scheiding van bestuur en toezicht. Of door samen met u te evalueren in hoeverre de governance in de organisatie in de pas loopt met de sturingsfilosofie en met bijvoorbeeld het beleggen van eigenaarschap op alle lagen;
 • Ondersteuning en begeleiding bij het ontwikkelen van toezichtvisie, toezichtkader, profielen bestuurders en raad van toezicht, zelfevaluatie raad van toezicht;
 • Statutenwijziging: van het opstellen tot de conceptstatuten tot en met het notariële traject.

Onderzoek, Advies en fusie

Geen standaardmethoden, maar onderzoek en advies gericht op uw specifieke vraag en situatie, met als opbrengst een heldere analyse van de situatie en een advies/ aanpak om mee verder te komen.

De laatste jaren heb ik mij vooral gericht op onderzoek en begeleiding van fusietrajecten in het onderwijs. Daarbij zoek ik altijd nadrukkelijk naar de antwoorden op de vraag hoe verandering kan bijdragen aan verbetering van de onderwijspraktijk.

Aanbod onderzoek, advies en fusie

 • Haalbaarheidsonderzoek bestuurlijke samenwerking/-fusie, scholenfusie, samenwerkings-scholen, al dan niet als onderdeel van een fusietraject;
 • Opstellen van FER (Fusie-effectrapportage);
 • Ondersteunen van GMR of MR bij scholenfusies en/of besturenfusies: meelezen en geven van een second opinion van de FER, op afroep fungeren als klankbord, informatie geven over wettelijke bevoegdheden en rollen;
 • "Ouderraadpleging”. In samenwerking met een onafhankelijk onderzoeksbureau opzetten en uitvoeren van de wettelijk verplichte ouderraadpleging bij fusie en sluiting van scholen;
 • Naar behoefte en in afstemming met de opdrachtgever ontwikkelen en uitvoeren van (uitgebreid) onderzoek naar één of meerdere aspecten of organisatie-onderdelen, inclusief rapportage met adviezen.

Strategisch beleid en bestuurlijke ondersteuning

Begeleiding van strategische ontwikkeltrajecten in gesprek met alle betrokkenen:  medewerkers, ouders, stakeholders èn kinderen. Doel: vanuit een bottum-upbenadering tot inzicht komen in waar je als organisatie/ team voor staat, welke ontwikkelingen toekomstbepalend zijn en tot welke strategische agenda dat dan leidt.

Naast begeleiding van bestuurders, schoolleiders en teams in strategische trajecten kijk, lees en denk ik op afroep als sparringpartner kritisch mee over actuele ontwikkelingen. Zoekt u specifieke ondersteuning bij het op papier zetten van uw visie, strategische agenda, ideeën en plannen, zoekt u iemand die de goede vragen stelt en blijft doorvragen of heeft u gewoon tijdelijk behoefte aan extra ondersteuning op het stafbureau?

Dan kan ik u ondersteunen door:

 • het in beeld brengen en vertalen van uw ambities in (strategische) beleidsplannen of -
  notities- breed of op specifieke onderdelen;
 • opstellen van een professioneel statuut- op basis van interviews, bijeenkomsten over
  professionele cultuur, professionele ruimte en zeggenschap;
 • vertalen van onderwijsvisie en keuzes op schoolniveau in een schoolplan;
 • het uitvoeren van interim werkzaamheden binnen het aandachtsveld bestuur, strategie en onderwijsbeleid.

Schrijfopdrachten

“Het zit allemaal in mijn hoofd, ik weet precies wat ik wil, maar hoe maak ik er een samenhangend verhaal van, hoe krijg ik het op papier?”

Ik vind het juist heerlijk om daarmee aan de slag te gaan en u te helpen met het vertellen van uw verhaal.

Mijn aanbod:

 • Een goed en prettig leesbaar geheel maken van bijvoorbeeld jaarverslagen, beleidsplannen, schoolplannen, schoolgidsen, e.d.;
 • Vertalen van uitkomsten van discussies, studiedagen, vergaderingen, e.d. op papier;
 • Opstellen van nieuwsbrieven,
 • Opstellen van advertenties;
 • Redactionele - en andere PR-activiteiten;

Cookies

We gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat onze websites goed werken en veilige analytische cookies om u de best mogelijke gebruikerservaring te bieden.