Skip to main content

Verbinding door samenwerken

Onderwijs en medezeggenschap

Van medezeggenschap tot intern toezicht: in al mijn opdrachten zoek ik de verbinding met de ontwikkeling van leerlingen en de mensen die zich daar dagelijks voor inzetten.

Suzanne Parent Advies is vooral actief binnen de onderwijssector en voor organisaties die nauw samenwerken met het onderwijs.

Doelgroepen:

  1. Schoolbesturen en intern toezichthouders in het onderwijs;
  2. Medezeggenschapsraden in het primair en voortgezet onderwijs;
  3. Schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs;
  4. Andere organisaties die samenwerken met het onderwijsveld

Schoolbesturen en intern toezichthouders in het onderwijs

Sinds 2010 zijn onderwijsorganisaties verplicht hun bestuur en het intern toezicht daarop van elkaar te scheiden. Lag de focus in de eerste jaren vooral nog op de structuur en de vorm waarin die scheiding plaatsvond- inmiddels is er veel meer aandacht voor rolinvulling, maatschappelijke opdracht, waarden en visie op goed toezicht en bestuur.

De betekenis voor het samenspel tussen intern toezicht bestuur en medezeggenschap, de zogenaamde governance driehoek, heeft daarin bijzondere aandacht. De Wet Versterking Bestuurskracht (2017) en de geactualiseerde Codes van Goed bestuur in het Onderwijs geven een duidelijke impuls aan dat samenspel. O.a. door het intern toezicht en de medezeggenschap te verplichten tot een halfjaarlijkse dialoog en door de positie van de medezeggenschap te versterken.

Medezeggenschapsraden in het primair en voortgezet onderwijs

Met het verschuiven van rollen en posities van bestuur en intern toezicht is het belangrijk om ook de medezeggenschap goed in positie te brengen. Als het gaat om “Goed Bestuur”, dan is het functioneren van de medezeggenschap essentieel. In de Wet Versterking Bestuurskracht (1 januari 2017) is de rol van de medezeggenschap bij o.a. de benoeming van het bestuur en het scherp houden van het intern toezicht nadrukkelijk vastgelegd.

Een belangrijke succesfactor van goede medezeggenschap is natuurlijk het kennen van je wettelijke rol en bevoegdheden. Maar net zo belangrijk, of misschien wel belangrijker, is de visie op het eigen functioneren als (G)MR: wat vind je nu echt belangrijk, hoe actief wil en kun je zijn, hoe blijf je zichtbaar voor je achterban, wat verwacht je van de samenwerking met het bestuur of de schoolleiding?

Schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs

Schoolleiders hebben een cruciale rol in het verbinden van bestuur en werkvloer en in het vertalen van bovenschoolse ambities naar de onderwijspraktijk. Ze zijn als het ware de spin in het onderwijsweb. Het is vooral de schoolleider die samen met zijn/ haar team, in gesprek met ouders, leerlingen en partners in de omgeving een sterke school neerzet, met een eigen gezicht.

De positie van schoolleiders staat flink in de belangsteling. Zo benadrukt de Onderwijsraad in zijn advies “Een krachtige rol voor schoolleiders” (2018) het belang van de strategische rol van schoolleiders bij onderwijsvernieuwing en -verbetering. Van schoolleiders wordt steeds meer gevraagd om hun strategisch denken en handelen te versterken: met visie op onderwijs en leiderschap richting geven aan en keuzes maken in de ontwikkeling van hun school/ scholen.

Andere aan onderwijs gelieerde organisaties

“It takes a village to raise a child".

Leren gebeurt niet alleen binnen de schoolmuren, maar overal en altijd. Onderwijs is daarin weliswaar een essentiële, maar niet de enige schakel. De laatste jaren zoeken steeds meer organisaties de professionele verbinding - school(besturen), kinderopvang, gemeente, sport, cultuur, welzijn, ondernemers, enz. om ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten.

Cookies

We gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat onze websites goed werken en veilige analytische cookies om u de best mogelijke gebruikerservaring te bieden.